RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie      o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy, 3 Maja 97, 34-441 Niedzica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy, 3 Maja 97, 34-441 Niedzica, poprzez email: zponiedzica@hot.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 29 415.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy, 3 Maja 97, 34-441 Niedzica, poprzez email: iod@iods.pl.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uzyskane w związku z uczęszczaniem uczniów do

Zespołu Placówek Oświatowych oraz wykonywaniem jej statutowych zadań będą przetwarzane w celu:

1) wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej oraz edukacyjnozawodowej, realizowania programów nauczania, oraz wykonania innych ciążących na Zespole Placówek Oświatowych zadań i obowiązków wynikających z:

a) Statutu Zespołu, Szkoły Podstawowej oraz Branżowej Szkoły,

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz

c) innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw, odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki      i profilaktyki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO),

2) wykorzystywania wizerunku uczniów lub w innych przypadkach gdy zostanie Pani/Pan poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych ucznia w określonym zakresie i celu – (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO),

3) przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia uczniów w związku z jego funkcjonowaniem w Szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych ucznia w tych celach (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit g RODO),

4) zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Szkoły oraz na terenie wokół Szkoły – na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. przesyłania informacji dotyczących działalności szkoły, organizacji procesu dydaktycznego itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez Zespół Placówek Oświatowych jej zadań statutowych. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez Zespół Placówek Oświatowych. W niektórych sprawach podanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych ucznia może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji danego celu.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ucznia mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez odpowiednie przepisy prawa.

2. Nagrania obrazu (monitoring) zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w   wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane    do momentu wycofania zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści danych osobowych,

2) Otrzymania kopii danych osobowych,

3) Sprostowania danych osobowych,

4) Usunięcia danych osobowych,

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe ucznia przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ucznia nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Skip to content